Psychosomatic Program Past Graduates

Zehra Aftab, MD

Graduate, Psychosomatic Medicine Fellowship (2016)

David Banayan, MD

Graduate - Psychosomatic Medicine Fellowship (2014)

Tracy Binius, M.D.

Graduate, Psychosomatic Medicine Fellowship (2015)

Thomas Cantey, MD

Graduate, Psychosomatic Medicine Fellowship (2012)
Graduate, Adult Psychiatry Residency (2011)

Residency: University of Chicago Medical Education: University of Chicago